כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 
החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

 

ביום 19.12.2011 פורסם ברשומות, החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב - 2011. החוק נכנס לתוקף ביום 19.06.2012.
מטרת החוק הנה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה. החוק מאפשר להטיל עיצומים כספיים על מעסיקים המפרים את הוראות חוקי העבודה וכן מטיל אחריות אזרחית ופלילית על מזמיני שירות מקבלני שירות בתחומים המוגדרים בחוק (שמירה ואבטחה, ניקיון, הסעדה - אם השירות ניתן למזמין השירות) בגין הפרת חוקי העבודה כלפי עובדיהם.

 

 

הטלת עיצום כספי על מעביד

מפקח עבודה בכיר, שמינה שר התמ"ת, רשאי להודיע למעביד, על כוונה להטיל עליו עיצום כספי, בשל הפרת הוראות חיקוקי עבודה, המנויות בתוספת השניה לחוק.

בין ההוראות  המנויות בתוספת השניה מצויות, בין היתר, חובות אלו:

1. ניהול פנקס חופשה (סעיף 26 לחוק חופשה שנתית)
2. ניהול פנקס שעות עבודה (סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה)
3. איסור העסקת נער ללא פנקס עבודה (סעיף 28 לחוק עבודת נוער)
4. תליית תקנון למניעת הטרדה מינית (סעיף 7 (ב) לחוק למניעת הטרדה מינית).
5. תשלום גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית (סעיפים 16 - 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה).
6. מסירת פירוט שכר עבודה (סעיף 24 לחוק הגנת השכר).
7. תשלום שכר מינימום (סעיף 2 לחוק שכר מינימום).
8. איסור פיטורי עובדת בהריון/חופשת לידה (סעיף 9 לחוק עבודת נשים).

המעביד רשאי לטעון טענותיו בפני המפקח הבכיר, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין שיעורו, תוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה מטעם המפקח עבודה הבכיר.
לאחר שמיעת טענות המעביד, יחליט המפקח עבודה הבכיר אם להטיל על המעביד עיצום כספי.


 

שיעורו של העיצום הכספי


שיעורו של העיצום הכספי יהיה בהתאמה להוראות החוק, אותה הפר המעביד, ועל פי שלושה מידרגים כדלקמן:

1. בגין הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת השניה (למשל - ניהול פנקס חופשה, ניהול פנקס שעות עבודה ותליית תקנון להטרדה מינית) - 5,000 ש"ח.
    ולגבי יחדי, המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעולות ציבוריות - 2,500 ש"ח.
2. בגין הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת השניה (למשל - האיסור לנכות משכר עבודה שלא לפי חוק הגנת השכר, האיסור להעסיק עובדת בחופשת לידה) - 20,000 ש"ח
    ולגבי יחדי, המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעולות ציבוריות - 10,000 ש"ח.
3. בגין הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת השניה (למשל - תשלום שכר מינימום ואיסור פיטורי עובדת לפי חוק עבודת נשים) - 35,000 ש"ח.
     ולגבי יחדי, המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעולות ציבוריות - 17,500 ש"ח.

יוטל סכום יומי קצוב, בגין הפרה נמשכת של חובה, שכל עוד שלא מולאה, מחוייב המפר במילויה.
שר התמ"ת, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם ארגון העובדים וארגוני המעבידים, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים, שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי, בסכום הנמוך מהקבוע בחוק, כמפורט לעיל.
העיצום הכספי ישולם תוף 30 ימים ממסירת דרישת התשלום למעביד.
תשלום העיצום הכספי לא יגרע מהאחריות הפלילית. אדם שהואשם בהליך פלילי, לא יחוייב בשל אותה הפרה בתשלום עיצום כספי, ואם חוייב ושילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם.


 

התראה מינהלית למעביד

המפקח עבודה הבכיר יכול למסור למעביד התראה מינהלית, במקום הודעה על עיצום כספי. ההתראה המינהלית מאפשרת למעביד לתקן את ההפרה מבלי שיוטל עליו עיצום כספי.

המעביד רשאי לפנות למפקח עבודה הבכיר בכתב, תוך 30 ימים, בבקשה לביטול ההתראה, במידה ולא ביצע את ההפרה או כאשר המעשה שביצע אינו מהווה הפרה.
מעביד שהמשיך להפר את ההוראה, שבשלה נשלחה ההתראה, ימסור לו הממונה הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי בשל הפרה נמשכת.


 

הטלת עיצום כספי על מזמין שירות

במקרים בהם הוחלט להטיל עיצום כספי על קבלן, יוזהר מזמין השירות, כי יוטל עליו עיצום כספי אם ההפרה לא תתוקן או אם מזמין השירות לא יבטל את חוזה ההתקשרות עם הקבלן.


 

אחריות אזרחית על מזמין שירות

בהמשך לאמור לעיל, בדבר הטלת עיצום כספי על מזמין שירות, תוטל אחריות אזרחית על מזמין שירות, בגין הפרה, שביצע קבלן של הוראת חוק בתוספת השלישית, או בגין הפרה של הוראות צווי ההרחבה בתשלום דמי הבראה, נסיעות, פנסיה ותוספת יוקר. אחריות כאמור, תוטל על מזמין השירות בהתקיים כל אלה:

1. השירות ניתן באמצעות ארבעה עובדים לפחות. לעניין זה, יובא בחשבון, כל העובדים המועסקים אצל מזמין השירות, אף אם מדובר בקבלנים שונים.
2. אספקת השירות למזמין נמשכה שישה חודשים לפחות, באופן קבוע ורציף.
3. נודע למזמין השירות על ההפרה באחת מאלה:
   א. העובד דרש בכתב מהקבלן למלא חובה שהקבלן חייב בה, ומסר למזמין השירות הודעה בכתב, לפיה נמסרה דרישה לקבלן כאמור.
   ב. מפקח עבודה מסר למזמין השירות הודעה בכתב, כי יש לו מידע, לפיו הקבלן לא מילא את החובה כלפי עובדו.

בהליך אזרחי יחולו על מזמין השירות מספר הגנות, בין היתר, כאשר ההפרה תוקנה או כאשר מזמין השירות ביטל את החוזה עם הקבלן, בשל הפרת החובה.


 

אחריות פלילית של מזמין שירות

על מזמין השירות חלה חובת פיקוח, בנוגע להוראות שונות, והפרת חובת הפיקוח תקים אחריות פלילית על מזמין השירות.

האחריות הפלילית תוטל על מזמין השירות, אם לא הוכח, כי התקיים אחד מאלה:

1. הוא עשה כל שניתן למניעת העבירה.
2. הוא הסתמך על בדיקות תקופתיות, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך.
3. מעשה העבירה תוקן.
4. הוא ביטל את החוזה עם הקבלן בשל העבירה, ולא היה בביטול משום חוסר טום לב.


 

בודק שכר מוסמך

שר התמ"ת רשאי לתת לאדם תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך, לצורך עריכת בדיקות תקופתיות כאמור בחוק זה לעניין התאמת תנאי העבודה של העובדים למשפט העבודה.

בחוק נקבעו תנאי הכשירות למתן תעודת הכרה לבודק, וכן הנסיבות לביטול תעודת ההכרה.
רשימת הבודקים תפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.
מזמין שירות , שהסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק יהיה מוגן מפני הטלת אחריות אזרחית ופלילית.


 

ערר וערעור

מעביד או מזמין שירות, רשאי להגיש ערר על החלטת מפקח עבודה בכיר להטיל עיצום כספי, תוך 14 ימים מיום שנמסרה לו החלטת המפקח עבודה הבכיר. ועדת הערר רשאית להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו, בתקופה נוספת של עד 14 ימים.

הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת הערר בעניינו, רשאי לערער על ההחלטה לבית הדין האיזורי לעבודה, תוך 45 ימים מיום שנמסרה לו החלטת ועדת הערר. אין בהגשת ערר כדי לדחות תשלום על עיצום כספי, אלא אם נקבע אחרת ע"י ועדת הערר או בית הדין האזורי או הארצי לעבודה.


 

סמכויות פיקוח

מפקח עבודה יהיה מוסמך לפקח על הוראות החוק לעניין הטלת עיצום כספי. הפרעה למפקח במילוי תפקידו תהווה עבירה פלילית שדינו מאסר של שישה חודשים. 

 

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים