כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957 
       


1. הגדרת הסכם קיבוצי
 

הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעביד או ארגון-מעבידים לבין ארגון-עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק זה, בעניני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי-עבודה, יחסי-עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או בחלק מענינים אלה.


 
2. סוגי הסכמים קיבוציים
 

שני סוגים בהסכמים קיבוציים:

(1) הסכם קיבוצי מיוחד - למפעל מסויים או למעביד מסויים - בין מעביד או ארגון-מעבידים המייצג את המעביד לבין ארגון העובדים היציג של העובדים שעליהם יחול ההסכם;

(2) הסכם קיבוצי כללי - לכל שטח המדינה או לחלק ממנה, לענפי-עבודה מסויימים או לכל ענפי העבודה כשההסכם הוא בין ארגון-העובדים היציג שבענף העבודה או בשטח הנדון לבין ארגון-מעבידים שבהם, הכל לפי הענין.
 


3. ארגון יציג לגבי הסכם קיבוצי מיוחד
 

ארגון יציג של עובדים לענין הסכם-קיבוצי מיוחד הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם לענין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם.
 


4. ארגון יציג לענין הסכם כללי קיבוצי
 

ארגון יציג של עובדים לענין הסכם קיבוצי כללי הוא ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם.


 
5. שינוי ביציגות אינו פוגע בהסכם
 

נעשה הסכם קיבוצי, יראוהו כבר-תוקף אף אם תוך תקופת תקפו איבד ארגון עובדים את התכונות העושות אותו ארגון יציג לפי הסעיפים 3 או 4.


 
6. סתימת טענת כשרות לאחר חתימה
 

טענה שארגון עובדים בעל הסכם קיבוצי לא היה בשעת עשייתו של ההסכם ארגון-עובדים יציג לענין אותו הסכם לא תישמע אלא מטעם ארגון-עובדים אחר.


 
7. הסכם קיבוצי חייב כתב
 

הסכם קיבוצי יהיה בכתב והוא הדין לכל שינוי בו או להארכתו.


 
8. הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות
 

מותר לעשות הסכם קיבוצי מיוחד גם בדרכים אלה:

(1) חתימה על כתב-הצטרפות לכללים שהוסכם עליהם בין ארגון-עובדים ובין ארגון-מעבידים בענינים העשויים להיות נושא להסכם קיבוצי;

(2) חתימה על כתב-הצטרפות להסכם קיבוצי מיוחד קיים.


 
9. פטור ממס בולים
 

הסכם קיבוצי, וכן הסכם המשנה או המאריך הסכם קיבוצי, פטורים ממס-בולים.


 
10. רישום (תיקון: תשל"ו)
 

(א) תוך חודשיים מתאריך החתימה יוגש, באופן שנקבע בתקנות, לשר העבודה, או למי שנתמנה לכך על-ידיו, העתק של כל הסכם קיבוצי, של כללים מוסכמים וכתב-הצטרפות כאמור בסעיף 8, לשם רישום; הוא הדין לגבי כתב שינוי, ביטול או הארכה של המסמכים האמורים.

(ב) החובה להגיש מסמך בר-רישום כאמור בסעיף קטן (א) תחול על כל אחד מהצדדים לו; הגישו אחד מהם - פטורים האחרים.

(ג) הממונה הראשי על יחסי עבודה לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז - 1957, רשאי להאריך את המועד האמור בסעיף קטן (א) או בסעיף 10ב(א) אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין.

(ד) שר העבודה יפרסם, בדרך שתיקבע בתקנות, הודעה על דבר הגשת מסמך בר-רישום כאמור לרישום.

10א. עיון (תיקון: תשל"ה, תשל"ו)

כל אדם רשאי לעיין בהסכם קיבוצי שנרשם לפי סעיף 10 או בהסדר שנמסרה עליו הודעה כאמור בסעיף 10ב.

10ב. חובת הודעה (תיקון: תשל"ו)

(א) מעביד בשירות ציבורי המעסיק מאה עובדים או יותר חייב להודיע לשר העבודה או למי שהוא מינה לכך על כל הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום לפי סעיף 10, שענינו שכר עבודה או תנאים סוציאליים של כל עובדיו או סוג מהם, תוך חדשיים מיום חתימת ההסדר.

(ב) שר העבודה רשאי לפטור בצו, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בתנאים או בלא תנאים, מעביד או סוג מעבידים מתחולת הוראות סעיף קטן (א), בין בדרך כלל ובין לגבי הסדר מסויים או סוג הסדרים.

(ג) "שירות ציבורי", לענין סעיף זה -

(1) גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1) עד (5) לסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958 (נוסח משולב);

(2) תאגיד שהוקם או שהוכר בחוק שנתייחד לו;

(3) תאגיד שניהול עסקיו נתון לפיקוח או לביקורת על פי חוק שנתייחד לעסקים מהסוג שהוא מנהל.

(ד) שר העבודה יקבע בתקנות לענין ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) את דרכי מסירתה, הפרטים שיש לכלול בה והמסמכים שיש לצרף אליה.

(ה) המפר הוראה מהוראות סעיף זה או צו לפיו, דיו - קנס 10,000 לירות.

(ו) בעבירה לפי סעיף קטן (ה) יהא אחראי גם מי שבתוקף תפקידו כמנהל או כעובד בכיר היה אחראי למילוי הוראות סעיף זה או צו לפיו, ובאין מנהל או עובד בכיר כאמור - מי שחתם על ההסדר בשם השירות הציבורי, והכל - זולת אם הוכיח שנקט אמצעים סבירים למניעת העבירה או שהעבירה נעברה עקב גורם שאינו בשליטתו.


 
11. תחילתו של הסכם
 

תחילתו של הסכם קיבוצי הוא מהיום שנקבע לכך בהסכם, ובאין תאריך קבוע - מיום חתימתו.


 
12. הסכם לתקופה מסויימת והסכם לתקופה בלתי מסויימת
 

הסכם קיבוצי יכול שיהיה לתקופה מסויימת הקבועה בו או לתקופה בלתי-מסויימת או מקצתו כך ומקצתו כך.


 
13. תקופת תקפו של הסכם קיבוצי לתקופה מסויימת
 

הסכם קיבוצי לתקופה מסויימת שתמה תקופה תקפו, ואחד מבעלי ההסכם לא הודיע לצד השני במועד הנכון ובכתב על גמר תקפו, יוסיף להיות בר-תוקף בתורת הסכם קיבוצי לתקופה בלתי-מסויימת; המועד להודעת גמר הוא כקבוע בהסכם ובאין קביעה בהסכם - שני חדשים לפחות לפני תום תקפו של ההסכם.


 
14. תקופת תקפו של הסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסויימת
 

הסכם קיבוצי לתקופה בלתי-מסויימת, רשאי כל צד לבטלו במתן הודעה מוקדמת על כך לצד השני במועד הקבוע לכך בהסכם, ואם אין קביעה בהסכם, שני חדשים לפחות לפני יום הביטול, ואולם תקפו של הסכם קיבוצי שנעשה לכתחילה לתקופה בלתי-מסויימת הוא לפחות שנה אחת.


 
15. היקפו של הסכם קיבוצי מיוחד
 

הסכם קיבוצי מיוחד חל על -

(1) בעלי ההסכם;

(2) המעבידים המיוצגים, לענין אותו הסכם, על ידי ארגון-מעבידים שהוא בעל ההסכם;

(3) כל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם, המועבדים על ידי מעביד שהוא בעל ההסכם או שהוצא מיוצג כאמור בפיסקה (2), במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם.


 
16. היקפו של הסכם קיבוצי כללי
 

הסכם קיבוצי כללי חל על -

(1) בעלי ההסכם;

(2) המעבידים, בענפים או בשטח הכלולים בהסכם, שהיו בעת חתימת ההסכם חברים בארגון המעבידים שהוא בעל ההסכם, או שנעשו לחברים תוך תקופת תקפו של ההסכם, חוץ מחברים שהוצאו מכלל ההסכם במפורש;

(3) כל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם המועבדים, על ידי מעביד כאמור בפיסקה (2), במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם.


 
17. הוכחת חברות בארגון
 

לענין סעיף 16 יהא אישור של ארגון עובדים או מעבידים בכתב, כי פלוני הוא חבר בו, או שהיה חבר בו בזמן פלוני, הוכחה מספקת לחברותו.


 
18. שינוי מעבידים
 

עבר מפעל מיד

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים