כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 

נקודות זיכוי

 

הגדרות:
יילוד ילד בשנת הלידה
פעוט: ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס.
ילד: ילד שמלאו לו 4 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.
בגיר: ילד בשנה שמלאו לו 19 שנים
הורה יחיד: הורה שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין ללא פרטי הבן זוג השני
יחדי מוטב: מי שהגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה כמשמעותו בסעיף 9 (5) (א) לפקודת מס הכנסה.

ערך נקודת זיכוי החל מ-1/2013 - הוא 218 ש"ח.

 

מספר נקודות זיכוי מצב משפחתי
2.25 נקודות
רווק
נשוי ללא ילדים
אלמן/גרוש ללא ילדים
  2.75 נקודה רווקה
נשואה ללא ילדים אלמנה/גרושה ללא ילדים
3.25 נקודות
נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים
נער בגיל 16 -18
אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש שנים -
למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאיננו פעוט) שאינו בחזקתו
אשה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד

 

 נקודות 3.75
גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו
אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו
נערה בגיל 16 - 18
אשה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17
 נקודות 4.25   אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה - למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
אשה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה 

 

נקודות 4.75
 אשה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו 5 שנים
גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו
5.25 נקודות
אשה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה
גבר, הורה יחיד, ולו ילד אחד, בגיל 4 או 5, בחזקתו
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר הלידה
ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שאיננו בחזקתו
אב, החי בנפרד, ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתו
5.75 נקודות
אשה, הורה יחיד, ולה ילד אחד בגיל 4 או 5 בחזקתה
אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתה
אשה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט,
בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה
6.25 נקודות גבר, הורה יחיד, ולו פעוט אחד בגיל 3 בחזקתו
נקודות 6.75 אשה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל 3 בחזקתה
נקודות 7.25 גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתו
נקודות 7.75 אשה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים , בחזקתה
 
 
נקודת זיכוי לחיילים/משרתים בשירות לאומי משוחררים

על פי פקודת מס הכנסה, מוענקת למשתחרר משרות סדיר בצה"ל או שירות לאומי נקודות זיכוי על הכנסתו/ה מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש השחרור. הזיכוי ינתן על הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל ענף השרותים
.שירות סדיר הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי
 
:היקף הזיכוי
חייל ששירת 23 חודשים מלאים(לפחות) או חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים (לפחות) יהיו זכאים ל-2 נקודות זיכוי נוספות
חייל ששירת פחות מ-23 חודשים מלאים או חיילת ששירתה פחות מ-22 חודשים מלאים יהיו זכאים ל-2 נקודות זיכוי נוספת
.שירות בצבע קבע אינו נחשב כשירות סדיר לענין תקופת החישוב המזכה
.המעביד רשאי לתת את הנקודות זיכוי הנוספות לייל משוחרר כנגד הצהרה בגב טופס 101 וצירוף תעודת שחרור ו/או סיום שירות
 
 
:נקודות זיכוי לעולה חדש ותושב חוזר ותיק
 
עולה חדש זכאי להקלות במס ממשכורת במשך 42 חודשים מיום עלייתו/חזרתו ארצה. ההקלה ניתנת באמצעות נקודות זיכוי
:נוספות על אלה המגיעות לכל תושב, כדלקמן

3 נקודות זיכוי שנתיות לכל חודש במשך 18 החודשים הראשונים לעלייה.
2 נקודות זיכוי שנתיות לכל חודש במשך 12 החודשים הבאים.
1 נקודת זיכוי שנתית לכל חודש במשך 12 חודשים הבאים.

מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר אין לעולה הכנסות. לא תובא במניין זה תקופת סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על תיכוני. אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את הנקודות זיכוי שלו כעולה שלא ניצל, לצורך הפחתת המיסים שעליו לשלם על שכרו בחלק מהשנה שבו עבד.

תושב חוזר, ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל, אם חזר לארץ בתקופה שבין 16/05/2010 ועד 30/09/2012 ייחשב כעולה חדש לעניין נקודות הזיכוי להן זכאי העולה החדש. עליו לציין בהתאם בטופס 101 ולהציג אישור תושב חוזר ממשרד הקליטה.

 

 

נקודות זיכוי בגין לימודים אקדמים או לימודי מקצוע:

 

החל משנת המס 2007על פי סעיף 40 לפקודת מס הכנסה עובד/ת ת/יהיה זכאי/ת לנקודת זיכוי בגין סיום לימודים לתואר אקדמי ראשון, וחצי נקודת זיכוי בגין סיום לימודים לתואר אקדמי שני או סיום לימודי מקצוע. הזכאות עפ"י התנאים הבאים:

 
1. יחיד הזכאי לתואר אקדמי ראשון
יחיד הזכאי לתואר אקדמי ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, זכאי לנקודת זיכוי אחת, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר. נקודת זיכוי כאמור, תובא בחשבון במספר שנות מס שהן כמספר שנות לימודיו האקדמיות, אך לא יותר משלוש שנות מס. 
2. יחיד הזכאי לתואר אקדמי שני
יחיד הזכאי לתואר אקדמי שני ממוסד להשכלה גבוהה, זכאי למחצית נקודת זיכוי, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר. מחצית נקודת הזיכוי כאמור, תובא בחשבון במספר שנות מס שהן כמספר שנות לימודיו האקדמיות, אך לא יותר משתי שנות מס.
3. יחיד הזכאי לתואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים
יחיד הזכאי לתואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים, זכאי לנקודת זיכוי אח בשלוש שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי בשתי שנות מס החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר. הנקודת הזיכוי כאמור, תובא בחשבון בחמש שנות שלאחר סיום הלימודים.
4. יחיד הזכאי לתואר אקדמי שלישי אשר למד במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי
באשר לסיום התואר האקדמי הראשון, הנ"ל זכאי להטבה כאמור בסעיף 1 לעיל
באשר לסיום התואר האקדמי השלישי, הנ"ל זכאי להטבה כאמור בסעיף 2 לעיל
5. יחיד הזכאי לתעודת מקצוע
יחיד שסיים לימודי מקצוע וזכאי לתעודת מקצוע, זכאי למחצית נקודת זיכוי. 
מחצית נקודת הזיכוי כאמור, תובא בחשבון במספר שנות מס כמספר שנות לימודי המקצוע, ובלבד שלא תובא בחשבון בלא יותר משלוש שנות מס.
 
הוראות נוספות:
1. נקודות הזיכוי בגין לימודים אקדמאיים לעיל יינתנו החל משנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים. תחילת הסעיפים לגבי יחיד שסיים את לימודיו משנת המס 2007 ואילך.
2. יחיד שסיים ללמוד לתואר אקדמי עד 2006 (כולל), יש לראות בכל מקום שכתוב "נקודת זיכוי" בסעיפים 1-4 לעיל, יש לקרוא "חצי נקודת זיכוי".
3. ההטבה תינתן ע"י המעביד באמצעות השכר, רק לאחר שהיחיד המציא אישור על סיום לימודיו ממוסד הלימודים ואישור על זכאותו לתואר או צילום תעודת התואר או תעודת מקצוע ומילוי טופס 119 בהתאם.
4. ההטבה עפ"י סעיפים 1 עד 5 לעיל תינתן עבור תואר אקדמי ראשון אחד או תואר אקדמי שני אחד. סעיפים 4 ו-5 לעיל דינם כדין תואר ראשון או שני, לפי העניין.
5. היחיד רשאי לבחור בין ההטבה עפ"י סעיפים 1-4 לעיל (לפי העניין) לבין ההטבה עפ"י סעיף 5 לעיל.
6. יחיד שסיים את לימודי תואר ראשון וקיבל הטבה לפי סעיף 1 לעיל, ולאחר מכן למד לימודי תואר אקדמי שלישי עפ"י סעיף 3 לעיל יכול לקבל השלמת ההטבה עפ"י סעיף 3 לעיל.
 
 
 
 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים