כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 

מי נחשב לעובד עצמאי ?

 

עובד עצמאי הוא מי שמתמלאים לגביו אחת משלושת אלה:

1. עוסק במשלח ידו שלא כשכיר לפחות 12 שעות בשבוע והכנסתו אינה פחותה מ- 15%  מהשכר
    הממוצע;

2. או עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע ללא קשר לגובה ההכנסה;
 
3. או מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מ50% - מהשכר הממוצע ללא קשר
    להיקף שעות עיסוקו במשלח ידו.

 
כללי
 
על העובד העצמאי להירשם במוסד לביטוח לאומי מיד עם תחילת תהפעלת עסקו. עובד עצמאי
שנפגע בעבודה יהיה זכאי לגמלאות נפגעי עבודה רק אם בזמן הפגיעה היה רשום במוסד
לביטוח לאומי כעובד עצמאי ושילם דמי ביטוח.
 
* עובד עצמאי שיש לו גם הכנסה מעבודה שכירה חייב בתשלום דמי ביטוח משני מקורות
   ההכנסה, עד סכום המקסימום לתשלום דמי ביטוח.
 
* בני זוג העובדים בעסק משותף יוכלו לחלק את ההכנסות מהעסק ביניהם ולשלם את דמי
   הביטוח כל אחד על-פי חלקו, ובלבד שהחלוקה ביניהם תהיה בין 1/3 ל2/3 - של ההכנסה
   הכוללת.
   אם לאחד מבני הזוג יש הכנסות שאינן תלויות בעסק המשותף, לא יוכל בעל ההכנסה הזאת
   לזקוף לחלקו אלא 1/3 ההכנסות מהעסק המשותף.
 
* עובד עצמאי שיש לו גם הכנסה שלא מעבודה חייב בתשלום דמי ביטוחגם על ההכנסה שלא
   מעבודה, כאשר היא שווה או גבוהה מהכנסתו כעובד עצמאי.
 
* אשה נשואה שעובדת כעצמאית בעסקו של בעלה, חלה עליה החובה להירשם בביטוח הלאומי
   ולשלם דמי ביטוח.
 
 
שיעורי דמי ביטוח שמשלם עובד עצמאי החל מינואר 2006

* מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע ישלם 6.72% דמי ביטוח לאומי, ו- 3.1 דמי ביטוח
   בריאות.
 
* מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם
   11.23% דמי ביטוח לאומי, ו- 5.0% דמי ביטוח בריאות.
 
* בן 65 ומעלה בת 60 ומעלה, שמקבל קצבת זקנה ישלם מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר
   הממוצע - 0.39% דמי ביטוח לאומי. מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד למקסימום
   ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם 0.68% דמי ביטוח לאומי; דמי ביטוח בריאות ינוכו מקצבתו.
* מבוטח שהוא בגיל שבין 65-70 שנה ומבוטחת בגיל שבין 60-65 שנה ישלמו דמי ביטוח,
   החל ב- 1.9.1999 - 7.82 % מהכנסתם שעד מחצית השכר הממוצע ו- 12.67% מהכנסתם העולה
   על מחצית השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה המחייבת.
 
 
תשלום מקדמות דמי ביטוח

עובד עצמאי, וכן מי שאינו עובד ויש לו הכנסה, חייבים בתשלום מקדמות דמי ביטוח ב-15 בכל חודש.
סכום המקדמות החודשיות נקבע על פי הכנסה מוערכת. עם קבלת השומה ממס
הכנסה מחשב המוסד את הפרשי דמי הביטוח לזכות או לחובה.
כמו כן שב המוסד ומחשב את הפרשי הגמלאות ששולמו למבוטח בעד אותו פרק זמן (גמלאות
מחליפות שכר- כגון דמי לידה, תגמולי מילואים וכו').
 
 
הקטנה והגדלה של מקדמות דמי הביטוח

אם סכום המקדמות שקבע המוסד אינו לפי ההכנסה בפועל, יש לפנות אל סניף המוסד שבו
מתנהל חשבון דמי הביטוח, ולהציג שם אישורים על ההכנסה.
תיקון המקדמות יכול להיעשות פעם בשנה על פי אישורי ההכנסה, כמתחייב מתקנות הביטוח
הלאומי.
עובד עצמאי יכול להקטין את סכום המקדמות שהוא משלם או להגדיל אותן ובלבד שהגיש
בקשה לכך לפני תום שנת הכספים, ואם נפגע בעבודה - לא אחרי הפגיעה בעבודה.
עובד עצמאי, שלא נפגע בעבודה באותה שנת כספים, והוא יודע בוודאות שהכנסתו תהיה
גדולה מהבסיס שעל פיו שילם דמי ביטוח לאומי, ויבקש להגדיל את המקדמות: 52% מדמי
הביטוח ששולמו כמקדמות מותרים כניכוי במס הכנסה באותה שנת כספים.
 
שינויים בתשלומי דמי ביטוח ללא שכירים בתוקף מ- 1/7/2013:
השינויים בתשלומי דמי ביטוח הנובעים מתוכנית החירום הכלכלית :

1. בוטלה התיקרה לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
    התיקרה לתשלום גימלאות תישאר בעינה.

2. שיעור דמי ביטוח לעצמאי יועלה ב- 1% (במקום השיפוי המועבר מאוצר המדינה למוסד
    לביטוח לאומי).

השיעורים החדשים:

   דמי ביטוח מופחתים - 9.82%

   דמי ביטוח רגילים - 15.42%

3. שיעור רגיל יחול על הכנסה העולה על 50% מן השכר הממוצע.

המדרגה השלישית על ההכנסה שבין ארבע עד חמש פעמים שכר ממוצע - בטלה.

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים