כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 

תגמולים למשרתים במילואים

 

כל מי שנקרא לשירות מילואים זכאי לתגמול מילואים על פי חוק כדלקמן:


 

זכות לקבלת תגמולי מילואים

1. מי ששירת כחוק במילואים כמשמעותו בחוק שירות ביטחון תשי"ט - 1959.
2. מי שנקרא לאימון על פי חוק עבודה לשעת חירום.
3. מי ששירת שירות חד-יומי - החל מ- 1 באוקטובר 2003 ואילך - יקבל את תגמול המילואים בעד כל יום שירות, בתום השירות.
4. נער עובד שהשתתף בפעולות במסגרת החינוך הקדם צבאי יומיים רצופים לפחות, ובתנאי שעבד לפחות 30 ימי עבודה ב-3 החודשים שקדמו לפעילות.


 

שיעור התגמול

1. עובד-שכיר

התגמול יחושב על-פי ממוצע שכר העבודה החייב בדמי ביטוח לאומי ברבע השנה שקדם ל-1 לחודש שבו החל לשרת במילואים. השכר יעודכן בשיעור תוספת היוקר שחלה בתקופת רבע השנה או בתקופת השירות. שיעור התגמול לא יפחת מהמינימום ולא יעלה על המקסימום.

2. עובד עצמאי

התגמול יחושב על-פי ממוצע ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי ברבע השנה שקדם ל-1 לחודש שבו יצא העובד העצמאי לשירות מילואים. ההכנסה תעודכן בשיעור תוספת היוקר שחלה בתקופת רבע השנה ו/או בתקופת השירות. שיעור התגמול לא יפחת מהמינימום ולא יעלה על המקסימום.

3. אינו עובד ואינו עובד עצמאי

יהיה זכאי למינימום התגמול.

4. מובטל

שיעור התגמול למבוטח שלפני שירותו במילואים היה זכאי לדמי אבטלה על פי חוק הביטוח הלאומי, יהיה תגמול המילואים לפחות בגובה דמי האבטלה שהיו מגיעים לו, אלמלא יצא לשירות מילואים.


 

מקום תשלום התגמול

את תגמולי המילואים לעובד שכיר, משלם המעביד בתלוש המשכורת; למי שעובד בשכר חודשי או למי שעבד אצל מעביד שלא בשכר חודשי (שעתי או יומי) לפחות 75 ימים קלנדריים ברבע השנה שקדמה לשירותו במילואים.

המעביד מקבל החזר תגמולי מילואים ששולמו על ידו כחוק מהמוסד לביטוח לאומי עפ"י תביעות שהוא מגיש.
רוב תוכנות השכר בישראל היום, (ובכללם
חישובית) יודעים לבצע את החישוב באופן אוטומטי ולהפיק דו"חות תביעה עבור המעסיק לביטוח לאומי וכן לשדר את הקבצים למח' תגמולי מילואים בהתאם.

לכל זכאי אחר, אשר אינו עובד שכיר, ששירת במילואים כחוק - ישולם לו ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי.


 

טבלת מינימום ומקסימום לתשלום תגמולי מילואים 
 

מינימום
לחודש
מינימום ליום
מקסימום
לחודש
מקסימום ליום
תאריך

 5,771

 192.37

 42,435

 1,414.50

 01/01/2013

 5,692

 189.72

 41,850

 1,395.00

 01/01/2012

 5,547

 184.91

 40,790

  1,359.67

 01/01/2011

5,423

 180.77

 39,875

  1,329.17

 01/01/2010

5,225

 174.15

 38,415

  1,280.50

 01/01/2009

5,000

 166.65

 36,758

 1,225.33

 01/08/2008

3,710

 123.67

 36,758

 1,225.33

 01/01/2008

3,710

 123.67

 35,760

 1,192.00

 01/04/2007

3,585

 119.51

 35,760

 1,192.00

 01/06/2006
3,456
115.22
35,760
1,192.00
01/04/2006

3,335

 111.17

 35,760

 1,192.00

 01/01/2006
3,335
111.17
34,820
1,160.67
01/01/2003
3,267
108.89
34,820
1,160.67
01/04/2002

3,267

108.89

 35,250

 1,175.00

 01/01/2002
3,266
108.78
34,820
1,160.66
01/04/2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערות:

1. המקסימום לחודש נקבע כ-5 פעמים הסכום הבסיס. והמקסימום ליום הוא 5 פעמים הסכום הבסיס לחלק ל-30. 

2. המינימום לחודש נקבע כ-68% מהסכום הבסיס.

 חוק המילואים החדש (בתחולה מיום 01.08.2008)

עד 01.08.2008 פוצה כל חייל מילואים על אובדן ההכנסה עקב שירות מילואים לפי הנוסחה אשר נקבעה בסעיף 273 (א) לחוק:

שכר רבע שנתי החייב בדמי ביטוח לאומי מחולק ל-90. על פי נוסחה זאת לא ניתן לפיצוי מלא למי שביצע תקופות שירות מילואים הקצרות מ-7 ימים או תקופות שירות ארוכות יותר בהן הסתיים השירות בסוף השבוע.
לדוגמא: מי שמשרת במילואים 5 ימים, מפוצה לפי שיטה זאת בשיעור 5/30 משכרו. לעומתו, מי שעבד 5 ימים מפוצה בשיעור 7/30 משכרו !

תיקון החוק קבע שהתגמול בגין שירות מילואים יחושב לפי נוסחה חדשה:
1. שירות מילואים רצוף בן 7 ימים = ישולם בעד כל יום שירות לפי השיטה הישנה.
2. שירות מילואים בן 1, 2, 3, 4 או 5 ימים = ישולם על פי הנוסחה הקיימת בתוספת 40% למספר הימים שבוצעו.
3. שירות מילואים בן 6 ימים = ישולם לפי הנוסחה הקיימת בתוספת יום אחד.
4. בתקופת שירות מילואים מעבר ל-7 ימים = אם לאחר החלוקה של מספר הימים ב-7 הייתה היתרה קטנה מ-6, יחושב הנוסחה הקיימת בתוספת 40% על יתרת הימים.
    אם לאחר החלוקה של מספר הימים ב-7 הייתה היתרה 6 ימים, ישולם על פי הנוסחה הקיימת בתוספת יום אחד ליתרת הימים.


 

העלאת גובה תגמולי המינימום

על פי החוק, "לא יפחת שיעור התגמול ליום מהמינימום המזערי" (תגמול מינימום - ראה בטבלה למעלה). תגמול המינימום מוגדר כשכר מינימום מחולק ב-30.

גם אם שכר החייל מילואים לפני שירות המילואים היה שכר מינימום, עבור שירות המילואים יקבל תגמול גבוהה יותר. ( בשנת זו 5,771 ש"ח לעומת 4,300 ש"ח לפני תיקון החוק)


 

שירות חצי יומי

עד 01.08.2008 נקראו אנשי המילואים לשירות מילואים אשר אינו עולה על יום אחד, אשר מזכה אותם בתגמול רגיל, כפי שמתבצע עבור כל תקופת שירות מילואים אחרת.

ישנם מקרים בהם מבוצע שירות מילואים בן מספר שעות שהשפעתו על העבודה חלקית. התגמול אשר ישולם עבור השירות החלקי יהיה מחצית מהתגמול המשולם עבור יום מילואים רגיל. משך השירות לא יעלה על 6 שעות לרבות הנסיעות למקום השירות וחזרה. התגמול ישולם על סמך אישור מיוחד מהצבא.


 

תשלום למי ששירת במילואים ולא נפגעה הכנסתו עקב שירות המילואים

בהסתמך על התיקון בחוק, ישולם תגמולי מילואים עבור כל יום שירות ולכל חייל מילואים, ללא אבחנה האם נפגעה הכנסתו עקב השירות או לא.

עבד המשרת במילואים יום עבודה רגיל, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה או בימי המנוחה השבועית שלו או בחופשתו, ישולמו לו הן השכר הרגיל והן תגמולי המילואים.


 

מוקד לבירורים בנוגע למילואים

המוסד לביטוח לאומי מפעיל מענה טלפוני אוטומטי שמספרו 02-646-3010

 

 

 

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים