כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 

חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז - 1957 
       


פרק ראשון: מבוא
 

1. ממונים על יחסי עבודה
 

שר העבודה ימנה ממונה ראשי על יחסי-עבודה (להלן - הממונה הראשי) וממונים על יחסי-עבודה (להלן - ממונים); הודעה על מינוי תפורסם ברשומות.


 
2. סכסוך עבודה
 

לענין חוק זה סכסוך-עבודה הוא סכסוך באחד הנושאים המנויים להלן שנתגלע בין מעביד לעובדיו או לחלק מהם, או בין מעביד לארגון-עובדים או בין ארגון-מעבידים לארגון-עובדים, להוציא סכסוך היחיד; ואלה הנושאים:

(1) כריתתו, חידושו, שינויו או ביטולו של הסכם קיבוצי;

(2) קביעת תנאי-עבודה;

(3) קבלת אדם לעבודה או אי-קבלתו או סיום עבודתו;

(4) קביעת זכויות וחובות הנובעות מיחסי עובד ומעביד.


 
3. הצדדים בסכסוך עבודה בין מעביד לעובדיו
 

בסכסוך-עבודה שבין מעביד לעובדיו או לחלק מהם, הצדדים לסכסוך הם המעביד וארגון-העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם, ובאין ארגון-עובדים כאמור - הנציגות שנבחרה על-ידי רוב העובדים האלה בין לכל ענין ובין לסכסוך-העבודה הנדון.


 
4. ייצוג מעביד
 

מעביד שהוא צד לסכסוך-עבודה רשאי, בכל הנוגע לסכסוך, להיות מיוצג על-ידי ארגון-מעבידים, והאדם המוסמך לפעול בשם אותו ארגון ידו כיד המעביד.
 פרק שני : תיווך
 

5. מסירת הודעות על סכסוך עבודה
 

צד בסכסוך-עבודה רשאי להודיע על הסכסוך לממונה הראשי; תוכן ההודעה, צורתה ודרך-מסירתה יקבע שר העבודה בתקנות.
 
5א. חובת הודעה על שביתה והשבתה (תיקון: תשכ"ט)

על אף האמור בסעיף 5 חייב צד לסכסוך למסור הודעה כאמור באותו סעיף לצד שני ולממונה הראשי על כל שביתה או על כל השבתה, לפי הענין, חמישה-עשר יום לפחות לפני תחילתן.
 
5ב. עדיפות הסכם קיבוצי (תיקון: תשכ"ט)

נקבע בהסכם קיבוצי הסדר שונה מהאמור בסעיף 5א, יחולו ההוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי.
 
5ג. סייג לתחולה (תיקון: תשכ"ט)

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, סוגי סכסוכים או ענפי עבודה שעליהם לא יחולו הוראות סעיף 5א.


 
6. החלטה על תיווך
 

נמסרה הודעה לפי סעיף 5 או 5א או שנודע לממונה הראשי בדרך אחרת על סכסוך-עבודה, יחליט הממונה הראשי אם יתווך בסכסוך; החליט לחיוב - יטול לידיו את תפקיד המתווך, אם שר העבודה לא נטל לידיו תפקיד זה, או יטיל את התיווך על ממונה או על מי שיתמנה במיוחד על ידי שר העבודה ליישוב אותו סכסוך-עבודה.


 
7. פעולת המתווך ליישוב הסכסוך
 

המתווך יעשה כמיטב יכולתו ליישוב בסכסוך בדרך משא-ומתן, והוא

רשאי -

(1) לקיים פגישות עם הצדדים, ביחד או בנפרד, לשמוע טענותיהם והצעותיהם ליישוב הסכסוך ולהביא לענין זה הצעות משלו;

(2) לחייב את הצדדים בתשובה מנומקת על טענות הצד השני ועל ההצעות ליישוב הסכסוך;

(3) להזדקק לחוות-דעת של מומחים ושל נציגי ארגוני-עובדים וארגוני-מעבידים;

(4) לעיין במצב הכלכלי של המפעל שבו קיים הסכסוך ובספרי-חשבונות ובמסמכים אחרים העלולים לספק לו חומר לחקירתו.


 
8. סמכויות המתווך
 

(א) רשאי המתווך, במסגרת תפקידיו לפי סעיף 7 ולמטרת ביצועם -

(1) להשיג כל עדות, בין בכתב בין בעל-פה, ולחקור כל אדם, אם יש בכך, לדעתו, עניין ליישוב הסכסוך, אך לא יידרש אדם להשיב על שאלה שעלולה להפלילו;

(2) להזמין אדם לבוא לישיבת-התיווך כדי להעיד או להגיש מסמך שברשותו ולחקרו כעד או לדרוש מאתו להגיש מסמך שברשותו;

(3) לדרוש מכל עד שיקיים עדותו בשבועה או בהן-צדק;

(4) ליתן צו הכופה אדם לבוא לפניו, לאחר שלא בא לפי הזמנה, ולא הצטדק על כך להנחת-דעתו, וכן להטיל עליו את תשלום ההוצאות שנגרמו מחמת סירובו לציית להזמנה, גם לקנוס אותו בסכום שלא למעלה ממאה לירות;

(5) לקנוס בסכום שלא למעלה ממאה לירות כל אדם שנדרש על ידי המתווך להעיד בשבועה, להגיש מסמך, להשיב לטענות הצד השני כאמור בסעיף 7(2) או לאפשר חקירה כאמור בסעיף 7(4), ולא עשה כנדרש ולא הצטדק על כך להנחת-דעתו של המתווך.

(ב) קנס שהוטל לפי סעיף-קטן (א) ייגבה בדרך שגובים קנס שהוטל על ידי בית המשפט.


 
9. הסכם ליישוב הסכסוך
 

הגיעו הצדדים להסכם בדבר יישוב סכסוך-עבודה אם על דעת עצמם ואם לפי הצעת המתווך, יערכו המתווך או הצדדים הסכם בכתב לענין זה ובו יפורטו על התנאים לפיהם ייושב הסכסוך; ההסכם ייחתם בידי הצדדים ויקויים בחתימת המתווך.


 
10. פטור ממס בולים
 

הסכם שנחתם לפי סעיף 9 פטור ממס-בולים.


 
11. סיום התיווך באין הסכם
 

(א) לא נחתם הסכם כאמור בסעיף 9 תוך ארבעה-עשר יום מהתאריך שבו הוזמנו הצדדים לראשונה להתייצב לפני המתווך, יסיים המתווך את תיווכו ויגיש לממונה הראשי דין-וחשבון על מהלך התיווך, על תביעות הצדדים, על הצעותיהם ועל הצעותיו הוא ליישוב הסכסוך.

(ב) בהסכמת הצדדים רשאי הממונה הראשי לפרסם, בדרך שימצא לנכון, את הדין-וחשבון או תקצירו.


 
12. תיווך מחודש
 

משקיבל הממונה הראשי דין-וחשבון לפי סעיף 11, רשאי הוא להציע לצדדים חידוש התיווך ואם הסכימו לכך - יחדש המתווך את תיווכו והוראות פרק זה יחולו על התיווך המחודש.


 
13. סודיות
 

(א) העובדות שהגיעו לידיעתו של המתווך אגב התיווך ולא היו ידועות ברבים הן בחזקת סוד ולא יביאן המתווך לידיעת אדם זולתו, אלא במידה שהדבר דרוש למילוי תפקידו ולשימוש בסמכויותיו.

(ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר שנה או קנס אלף לירות.


 
14. זכויות שמורות
 

לא נחתם הסכם כאמור בסעיף 9, כל הנאמר במהלך התיווך על ידי הצדדים, כל עדות שהושמעה בו וכל הצעה ליישוב הסכסוך שהובאה בו, לא יחוייבו את הצדדים ולא ישמשו ראיה בבוררות לפי חוק זה אלא אם הצדדים הסכימו לכך בכתב.
 פרק שלישי: בוררות
 

15. ענינים לבוררות (תיקון: תשל"ב)
 

ואלה הענינים לבוררות לפי פרק זה:

(1) כל סכסוך-עבודה שהצדדים הסכימו בכתב למסרו לבוררות לפי פרק זה;

(2) כל סכסוך-עבודה אשר לפי הסכם קיבוצי, לרבות הסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 37א, או לפי התוספת, יש למסרו לבוררות כקבוע בהסכם או בתוספת, לפי הענין, ולא נקבעו הבורר או הבוררים או אופן מינויים או שנקבע אופן המינוי ולא נתמנו תוך זמן סביר, או שנתמנו ולא סיימו הבוררות תוך זמן סביר; וכל טענה לסתור אחת העובדות האלה תוכרע אף היא בבוררות לפי חוק זה.

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים